Våra produkter

Tryckrör i polyeten 3L® Leak Control diffusionstätt rör med kraftig mantel och permanent övervakning online

Diffusionstätt rörsystem av PE100 RC för skydd av till exempel dricksvatten (media) eller miljö. Försett med kraftig mantel av PEplus. Ett permanent övervakat rörsystem som detekterar och rapporterar eventuella skador i realtid.

Extena 3L Tryckrör polyeten med permanent funktionskontroll online

I takt med att vi blir fler människor på jorden ökar behovet av säkra transporter av vatten och förorenade ämnen. Eventuella läckor kan få katastrofala följder – om de inte upptäcks i tid.

3L® Leak Control är ett rör tillverkat av PE100 RC försett med en kraftig mantel av PEplus samt ett diffusionstätt konduktivt (spänningsledande) skikt av aluminium som ger dig full kontroll över eventuella läckage för optimalt mark- och vattenskydd.

En övervakningsenhet ansluten till röret avger ett larm även vid en mycket liten skada på röret. Meddelanden skickas då direkt till kontrollcentret eller till en mobiltelefon. Systemet kan automatiskt stänga av anslutna pumpsystem och därmed i ett tidigt skede förhindra ytterligare konsekvenser orsakade av läckage.

Diffusionstätt och detekterande
Rörets mellanlager, som består av ett konduktivt skikt av aluminium, fungerar dessutom som en diffusionsbarriär som verkar åt båda håll. Röret skyddar således transport av dricksvatten när röret läggs i förorenad mark men även känslig miljö i de fall röret transporterar spillvatten eller andra förorenade ämnen genom eller i närheten av exempelvis en vattentäkt.

Extra skydd mot repor och punktbelastning
Rörets kraftiga mantel är tillverkad av PEplus och har en tjocklek som vid exempelvis dimension 250 mm/SDR17 motsvarar 25% av rörets godstjocklek.

Förutom att skydda mot repor och skador på röret som kan uppstå i samband med läggning, bidrar den kraftiga manteln även till att fördela trycket från en eventuell punktbelastning på en större yta, vilket minskar påverkan på huvudröret. Vid behov kan mantelns material anpassas efter ett specifikt användningsområde.

Komplett system med rör, rördelar och brunnar
3L® Leak Control innefattar ett brett spann av olika rördimensioner, från 25 mm till 1200 mm i diameter. Det kompletta systemet inkluderar även specialanpassade rördelar och brunnar samt modern mätteknik för snabb detektering av eventuella skador på ledningen.

I Tyskland uppfyller 3L® Leak Control rörsystem kraven för kontinuerlig läckageövervakning enligt ATV-DVWK-A 142 för användning i anslutning till vattentäkt (dricksvatten) skyddszon II med hög riskpotential. Liknande standarder finns dock ännu inte på den nordiska marknaden.

3L® Leak Control med övervakning av skador och läckage online med automatisk avstängning

3L® är ett komplett system avsett för omgående detektering av eventuella skador och läckage på ledningar man vill ha full kontroll över. På så vis kan man snabbt vidta åtgärder. Ledningsnät med 3L® Leak Control är anslutna till en övervakningsenhet som ger larm även vid en mycket liten skada på röret. Ett felmeddelande skickas då direkt till kontrollcenter eller till en mobiltelefon.

Det är också möjligt att ansluta exempelvis ventiler och pumpar till en 3L® övervakningsenhet så att dessa stängs av vid eventuella skador på ledningen.

Extena SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör skydd av miljö

Skydd av miljö

3L® är avsett att skydda miljön vid transport av förorenat avlopp. Till exempel när avloppsvatten ska ledas genom vattentäkt eller känslig miljö.
Extena SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör skydd av dricksvatten

Skydd av dricksvatten

3L® är avsett att leda dricksvatten genom områden där misstanke om föroreningar i mark föreligger.

Extena 3L® är bästa valet för industrier som vill ha full kontroll över ledningsnät

Industrier som hanterar miljöfarliga ämnen är angelägna om att dessa inte läcker ut i marken. Därför väljer allt fler att installera 3L® med övervakning online så att även eventuella mindre läckage kan upptäckas och åtgärdas omgående. Man minimerar därmed risken för framtida saneringsarbeten samt läckage av miljöfarliga ämnen i naturen.

Extena 3L Med permanent funktionskontroll online

3L® Leak Control är certifierat av KIWA, klass III (högsta klass) efter bland annat långtidstester avseende diffusion och påverkan av till exempel TCE (Trichloroethylene). Kravet är att rörsystem skall klara en livslängd på minst 50 år. Genom beräkningar kan 3L® Leak Control stå emot genomträngning även efter 100 år. Baserat på dessa tester och beräkningar är 3L® certifierat av KIWA (BRL-K 170101).

Extena 3L Med permanent funktionskontroll online

3L® Leak Control är motståndskraftigt mot aggressiva media och kan även hantera höga tryck och temperaturer för optimalt mark- och vattenskydd.

Extena 3L Med permanent funktionskontroll online

Certifierad diffusionsbarriär
KIWA är det institut som testar och utfärdar certifikat för rörsystem av Polyeten avseende diffusionsbarriär.

Rören delas in i två klasser:
Klass II           För läggning i mark där begränsade föroreningar kan förekomma som är högre än gränsvärden.
Klass III          För läggning i mark där större förekomster av föroreningar kan finnas.

3L Leak Control är testat och certifierat enligt högsta klass III.

För mer information ladda ner PDF (1,6 Mb) > (KIWA –Riktlinje BRL K-17101 2017-12-12 för tekniskt godkännande och certifikat för rörsystem av Polyeten i klass II och klass III med barriärlager av aluminium avsett för transport av dricksvatten i förorenad mark).

KIWA CERTIFICAT SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör

Produktfördelar

  • Rörsystem tillverkat av PE100 RC som ger säkrare livslängd och effektivare läggning.
  • Röret är försett med en konduktivt (spänningsledande) skikt av aluminium för permanent övervakning av rörledning ”online” och exakt detektering av läckage.
  • 3L Leak Control är ett komplett system för övervakning av ett rörsystem ”online”.
  • Kraftig mantel av PEplus motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek vid dim 250 mm/SDR17.
  •  Ett rörsystem passande läggning i miljöer där man önskar full kontroll ”online” över eventuella skador på röret.
  • Säkra svetsanslutningar enligt DVS 2207.
  • Minimal ovalitet för säker skarvning.
  • Komplett sortiment av rördelar.
Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC 3L med permanent funktionskontroll online

Läggningsteknik

Extena läggning tryckrör Polyeten PE100 RC

Traditionell läggning i schakt samt anpassad för rör av PE100 RC.

Extena 3L Med permanent funktionskontroll online

Permanent funktionskontroll som rapporerar eventuella skador.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC för alternativa läggningsmetoder

Passar även alternativa installationsmetoder.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Diffusionstätt rörsystem för skydd både för media och miljö.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Funktionskontroll efter installation.

Godkännanden

Extena godkännande certifikat Nordic Poly Mark
Extena Certifierat enligt DK-VAND
Extena Egeplast Tryckrör certifierat FI
Extena Egeplast Certifierat TÜV
KIWA

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Extena rördel Polyeten Flänsförband Tryckrör

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

Extena 3L Rördel Med permanent funktionskontroll online

Specialtillverkade rördelar

För 3L® finns ett sortiment av specialanpassade rördelar. Även specialtillverkning enligt ritning.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Rulle

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Trumma

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC
Broschyr
PE100 RC

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no